هرمان امروز

هرمان امروز با اندیشه های خردمندانه خود در جهت حمایت نوآوران خلاق، گام بر می دارد تا ستاره رشد، فرشته نجات و حکیم خرمند همسفران طریقت خود باشد و همواره حکایت همچنان باقیست…

هرمان امروز

هرمان امروز با اندیشه های خردمندانه خود در جهت حمایت نوآوران خلاق، گام بر می دارد تا ستاره رشد، فرشته نجات و حکیم خرمند همسفران طریقت خود باشد و همواره حکایت همچنان باقیست…

در کهکشان راه شیری در سیاره ای بنام زمین که خورشید تابان روزها و مهتاب روشن شب ها بر آن می تابید هرمان متولد شد. هرمان خردمند در جستجو و ساختن جهانی زیباتر برای زندگی، سفر خود را همچون ستاره ای پرشتاب آغاز کرد تا با گذار از فراز و فرودهای پیرامونش، قهرمان زندگی خود باشد.